Vuokrausehdot

Osapuolet, soveltamisala, vuokrauksen kohde

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Esita Oy:n (vuokralleantaja) ja vuokralleottajan välillä kaluston kuten esitystekniikan, kuvauskaluston, tapahtumatekniikan ja tarvikkeiden vuokrauksessa. Sopimusehdot ovat voimassa ellei osapuolten kesken ole jostakin kohdasta kirjallisesti erikseen muuta sovittu.

Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä kun kalusto on noudettu, lähetetty tai on ollut sovitusti noudettavissa. Vuokra-aika päättyy kun kalusto palautetaan kaikilta osin (myös mukana olleet kaapelit, adapterit ja muut osat) vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan nouto- ja palautuspäivät. 

Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy kun vuokralleottaja vastaa hyväksyvästi vuokralleantajan tarjoukseen ja vuokralle antaja vahvistaa, että tarjottu kalusto on vielä vapaana ja nyt vuokralleottajalle varattu.

Verkkovuokraamon (esita.fi) hinnat ja saatavuudet ovat alustavia suuntaa antavia hintoja ja vuokralleantaja vahvistaa aina erillisellä tarjouksella mikä on saatavuus, mahdolliset lisäkulut ja hinnoittelu kyselyhetkellä. 

Sopimuksen irtisanominen ja hinnoittelu

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti 14 vrk ennen sovitun vuokra-ajan alkamista. Mikäli vuokralleottaja irtisanoo sopimuksen 7 vrk ennen sovitun vuokra-ajan alkamista on vuokralleantajalla oikeus veloittaa 50% sovitusta hinnasta. Myöhemmin kuin 7 vrk ennen sovitun vuokra-ajan alkamista tehty peruutus oikeuttaa vuokralleantajan veloittamaan sovitun hinnan kokonaisuudessaan. 

Vuokralleottaja on velvollinen vastaanottaessaan kalustoa tarkastamaan, että kalusto vastaa sitä mitä on sovittu. Mikäli on aihetta huomautuksiin, on vuokralleottajan tehtävä siitä ilmoitus välittömästi. Hyvitys vuokrahinnasta lasketaan aikaisintaan siitä hetkestä kun vuokralleantaja on saanut puutteista tiedon. Mahdollinen hyvitys sovitaan erikseen.

Kaluston vuokrahintaa ei hyvitetä, jos kalustoa ei ole saatu toimimaan vuokralleottajan henkilöstön osaamattomuuden takia tai kaluston yhteensopimattomuuden takia muihin järjestelmiin. Vuokralleottaja vastaa laite-rajapintojen selvittämisestä ja testaamisesta ennen vuokrasopimuksen tekemistä.  

Vuokralleottajan vastuu

Kalustoa tulee käyttää ainoastaan sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen sallitussa käyttöympäristössä huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen. Vuokralleottaja on velvollinen tutustumaan kaluston käyttöohjeisiin ja mahdollisiin vuokralleantajan erillisiin ohjeistuksiin ja noudattamaan niitä. Vuokralleantaja ei vastaa siitä, soveltuuko kalusto vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen.

Vuokralleottaja vastaa siitä, että kaluston asennukseen ja operointiin osallistuvilla henkilöillä on asianmukainen koulutus ja ohjeistus. Vuokralleottajan on pyydettäessä pystyttävä todistamaan pätevyytensä. Vuokralleottaja vastaa kaikista työn suorittamiseen ja kaluston käyttöön liittyvistä vakuutuksista ja viranomaisluvista.

Vuokralleottaja on velvollinen testaamaan ja tarkistamaan ja tarvittaessa koeponnistamaan kaluston ennen käyttöä. Vuokralleantaja ei vastaa vuokrakaluston putteellisen/virheellisen toiminnan aiheuttamista vahingoista. Havaituista puutteista on ilmoitettava vuokralleantajalle viipymättä.

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan rikkoutuneen, kadonneen, varastetun tai palauttamatta jääneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleottaja korvaa myös huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä ja huoltamisen puutteesta aiheutuneen kulumisen ja vaurioiden korjaamisen kulut täysimääräisesti vuokralleantajalle. Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa vuokralleantaja.

Kalusto ei ole vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottajan tulee huolehtia kaluston vakuuttamisesta ja varautua suoriutumaan mahdollisista omavastuuosuuksista vahingon sattuessa. Mikäli vuokralleottaja ei halua järjestää vakuutusturvaa, hänen tulee varautua ja pyydettäessä pystyä todistamaan kykenevänsä suoriutumaan kaikista maksuvelvoitteistaan vahingon sattuessa. 

Kalusto tulee palauttaa vuokralleantajalle heti vuokra-ajan päättyessä samaan varastoon, josta kalusto on luovutettu. Kalusto pitää palauttaa puhdistettuna, huolellisesti pakattuna, samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa kaikkine tarvikkeineen. 

Mikäli kalustoa ei ole palautettu sovittuun päivään mennessä, vuokralleottaja ei ole toimittanut asiasta selvitystä ja vuokralleottajaan ei saada yhteyttä, ilmoitetaan kalusto kadonneeksi ja asiasta tehdään rikosilmoitus. Sovitun vuokra-ajan päättymisen jälkeisitä päivistä veloitetaan hinnaston mukainen 1. päivän hinta kultakin myöhästymispäivältä.

Vuokralleantajan vastuu

Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista huolloista ja korjauskustannuksista vastaa vuokralleantaja.

Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta aiheutuvista vahingoista ja välillisistä tai välittömistä kustannuksista vuokralleottajalle tai kolmansille osapuolille. Vuokralleantajan vastuu kaluston rikkoutuessa rajoittuu vuokrahinnan hyvitykseen. Mikäli kaluston rikkoutuminen on aiheutunut vuokralleottajan tai kolmannen osapuolen virheellisestä tai puutteellisesta toiminnasta tai vahingosta, kaluston korjauskustannukset korvaa vuokralleottaja. 

Ylivoimainen este

Vuokralleantajalla on oikeus purkaa sopimus ilman vahingonkorvausvelvollisuutta vuokralleottajalle tai kolmansille osapuolille ylivoimaisen esteen sattuessa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan luonnonkatastrofit, terrorismi, sota, lakko, suorituksen estävä viranomaisen toimi, maksuliikenteen katkos, kaluston vikaantuminen tai katoaminen, kuljetuskaluston rikkoutuminen tai muu sellainen este, joka ei ole sovittu vuokrahinta huomioon ottaen kohtuullisella vaivalla ja taloudellisella panostuksella vuokralleantajan ratkaistavissa. 

Sopimusrikkomus, maksuehtojen laiminlyönti

Mikäli vuokralleantajalla on syytä epäillä kaluston olevan vaarassa rikkoutua, pilaantua tai kadota tai vuokralleottaja ei muutoin noudata vastuitaan tai vuokralleottaja laiminlyö maksuvelvoitteitaan ja suoritukset viivästyvät tai vuokralleottajan maksukyvyssä on tapahtunut muu merkittävä muutos, on vuokralleantajalla oikeus kieltäytyä vuokraamasta kalustoa ja ottaa kalusto takaisin haltuunsa tai vaatia ennakkomaksua. Vuokralleantajalla on tässä tapauksessa oikeus myös purkaa kaikki muut vuokralleottajan sopimukset ilman vahingonkorvausvelvollisuutta vuokralleottajalle tai kolmansille osapuolille. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle aiheutuneet kustannukset.

Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokrasopimusta ei saa siirtää eikä kalustoa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista lupaa.

Riitaisuudet

Ongelmatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli sopimukseen ei neuvottelemalla päästä, osapuolten välisestä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa.